Privacyverklaring

Conform aan de Algemene verordening gegevensbescherming

Eslin Orthopedie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Daarom informeren wij u graag volledig. Wij verwerken uw gegevens conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Eslin Orthopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eslin Orthopedie via eslinorthopedie@zonnet.nl of bel 030 - 242 27 00.


Verwerking van uw gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze diensten of een ervaring wilt delen, is het nodig dat wij de door uw verstrekte gegevens verwerken, zoals u naam, e-mail adres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek en bewaard zolang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.

Bescherming van uw gegevens

Eslin Orthopedie doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens.

 

Eslin Orthopedie, beheerder van deze website, gevestigd aan Joh. Gerobulussraat 10 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Eslin Orthopedie

Adres: Joh. Gerobulustraat 10, 3553 KA Utrecht

Telefoonnummer: 030-2422700

E-mail: eslinorthopedie@zonnet.nl

Website: www.eslinorthopedie.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Eslin Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vallen ook enkele, volgens de nieuwe wet, bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Om u te laten weten welke gegevens wij van u verwerken vind u hieronder een overzicht:

 

1. Voor- en achternaam

2. Burgerservicenummer (BSN)

3. Geslacht

4. Geboortedatum

5. Adresgegevens

6. Telefoonnummer

7. E-mailadres

8. Bankrekeningnummer

9. Medische voorschriften

10. Huisarts of behandelend specialist

11. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouder of voogd.

 

 Wij verwerken deze gegevens om:

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* Uw betaling te kunnen verwerken

* De producten te kunnen declareren bij uw verzekeraar

* Deze te kunnen aanleveren aan instanties als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

* Om overleg te plegen met ander hulpverleners zoals uw fysiotherapeut, revalidatiearts, huisarts, enz. Dit om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en het juiste product voor u te maken.

Bewaartermijn

Eslin Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals voorgeschreven door de belastingdienst en de zorgverzekeraars. Vooralsnog is die termijn 7 jaar.

Uw gezondheidsgegevens hebben wij nodig voor de communicatie met de zorgverzekeraars. Wij moeten aantoonbaar kunnen maken dat u een bepaald product van ons nodig hebt. Pas dan vergoeden de verzekeraars uw product.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eslin Orthopedie neemt geen geautomatiseerde besluiten over de verwerkingen van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eslin Orthopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden, maar deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken op ons verzoek, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eslin Orthopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Eslin Orthopedie maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine bestandjes die in de browser worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels.

 

Er zijn verschillende soorten cookies. De strikt noodzakelijke cookies helpen bijvoorbeeld bij het sneller laden van foto’s op de pagina’s die u al eens heeft bezocht.

 

Andere cookies, zoals functionele cookies, verzamelen en slaan alleen anonieme informatie op. Een voorbeeld van een functionele cookie is dat de banner met informatie over de cookie-wetgeving niet langer getoond wordt, als de bezoeker het heeft geaccepteerd.

Prestatie cookies helpen om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht en in welke inhoud bezoekers met name geïnteresseerd zijn. In het bijzonder kijken we naar het aantal bezoeken op een pagina, het aantal bezochte subpagina’s, de tijd besteedt op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben gebracht, de regio en indien van toepassing vanuit welke stad u onze website hebt bekeken.

Marketing cookies geven informatie door aan andere partijen over uw websitebezoek om zo doelgericht te adverteren.

 

Het gebruiken van strikt noodzakelijke cookies op onze website, is mogelijk zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Strikt noodzakelijke cookies kunnen daarom niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waar u toestemming voor moet geven, d.w.z. de functionele, prestatie- en marketing cookies. U kunt de cookies echter op ieder moment deactiveren in uw browser. Lees meer over ons cookiebeleid...

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eslin Orthopedie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: eslinorthopedie@zonnet.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Eslin Orthopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Verwijdering van uw gegevens zal in sommige gevallen gevolgen hebben voor de dienstverlening of niet mogelijk zijn i.v.m. wettelijke verplichtingen van Eslin Orthopedie richting derden. Eslin Orthopedie zal u hier dan over informeren.